Navigácia
GDPR > Článok 69. Nezávislosť
Download PDF

Článok 69 GDPR. Nezávislosť

Article 69 GDPR. Independence

1. Výbor koná pri plnení svojich úloh alebo vykonávaní svojich právomocí podľa článkov 70 a 71 nezávisle.

1. The Board shall act independently when performing its tasks or exercising its powers pursuant to Articles 70 and 71.

Súvisiace texty

2. Bez toho, aby boli dotknuté žiadosti Komisie uvedené v článku 70 ods. 1 písm. b) a článku 70 ods. 2, výbor pri plnení svojich úloh alebo pri vykonávaní svojich právomocí nikoho nežiada o pokyny ani ich od nikoho neprijíma.

2. Without prejudice to requests by the Commission referred to in Article 70(1) and (2), the Board shall, in the performance of its tasks or the exercise of its powers, neither seek nor take instructions from anybody.

Súvisiace texty