Navigácia
GDPR > Odôvodnenie 22
Download PDF

Odôvodnenie 22

Recital 22

(22) Každé spracúvanie osobných údajov v kontexte činností prevádzkarne prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v Únii by sa malo vykonávať v súlade s týmto nariadením bez ohľadu na to, či sa samotné spracúvanie uskutočňuje v Únii.

Prevádzkareň znamená efektívny a skutočný výkon činnosti prostredníctvom stálych dojednaní.

Právna forma takýchto dojednaní, či už ide o pobočku alebo dcérsku spoločnosť s právnou subjektivitou, nie je v tomto ohľade určujúcim faktorom.

(22) Any processing of personal data in the context of the activities of an establishment of a controller or a processor in the Union should be carried out in accordance with this Regulation, regardless of whether the processing itself takes place within the Union.

Establishment implies the effective and real exercise of activity through stable arrangements.

The legal form of such arrangements, whether through a branch or a subsidiary with a legal personality, is not the determining factor in that respect.

Súvisiace články Súvisiace texty Zanechať komentár
Súvisiace články Súvisiace texty Zanechať komentár
[js-disqus]