Navigatsioon
GDPR > Artikkel 69. Sõltumatus
Allalaadimine

Artikkel 69 GDPR. Sõltumatus

Article 69 GDPR. Independence

1. Andmekaitsenõukogu tegutseb artiklites 70 ja 71 sätestatud ülesannete täitmisel ja volituste kasutamisel sõltumatult.

1. The Board shall act independently when performing its tasks or exercising its powers pursuant to Articles 70 and 71.

Ühendused

2. Ilma et see piiraks komisjoni taotlusi, millele osutatakse artikli 70 lõike 1 punktis b ja artikli 70 lõikes 2, ei küsi ega võta andmekaitsenõukogu oma ülesannete täitmisel või volituste kasutamisel vastu juhiseid mitte kelleltki.

2. Without prejudice to requests by the Commission referred to in Article 70(1) and (2), the Board shall, in the performance of its tasks or the exercise of its powers, neither seek nor take instructions from anybody.

Ühendused