Navigatsioon
Allalaadimine

Põhjendus 167

Recital 167

(167) Et tagada ühetaolised tingimused käesoleva määruse rakendamiseks, tuleks komisjonile anda käesolevas määruses sätestatud rakendusvolitused.

Kõnealuseid volitusi tuleks kasutada vastavalt määrusele (EL) nr 182/2011.

Seejuures peaks komisjon kaaluma konkreetsete meetmete kehtestamist mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate jaoks.

(167) In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Regulation, implementing powers should be conferred on the Commission when provided for by this Regulation.

Those powers should be exercised in accordance with Regulation (EU) No 182/2011.

In that context, the Commission should consider specific measures for micro, small and medium-sized enterprises.