Navigatsioon
GDPR > Artikkel 99. Jõustumine ja kohaldamine
Allalaadimine

Artikkel 99 GDPR. Jõustumine ja kohaldamine

Article 99 GDPR. Entry into force and application

1. Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

1. This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

2. Seda kohaldatakse alates 25. maist 2018.

2. It shall apply from 25 May 2018.