Navigatsioon
GDPR > Artikkel 72. Menetlus
Allalaadimine

Artikkel 72 GDPR. Menetlus

Article 72 GDPR. Procedure

1. Andmekaitsenõukogu teeb otsused liikmete lihthäälteenamuse alusel, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

1. The Board shall take decisions by a simple majority of its members, unless otherwise provided for in this Regulation.

2. Andmekaitsenõukogu võtab oma töökorra vastu liikmete kahekolmandikulise häälteenamusega ja paneb paika oma töökorralduse.

2. The Board shall adopt its own rules of procedure by a two-thirds majority of its members and organise its own operational arrangements.