Πλοήγηση
GDPR > Άρθρο 99. Έναρξη ισχύος και εφαρμογή
Μεταφόρτωση

Άρθρο 99 GDPR. Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Article 99 GDPR. Entry into force and application

1. Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1. This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

2. Τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018.

2. It shall apply from 25 May 2018.