Πλοήγηση
GDPR > Αιτιολογική σκέψη 172
Μεταφόρτωση

Αιτιολογική σκέψη 172

Recital 172

(172) Ζητήθηκε η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

45/2001, την οποία και διατύπωσε στις 7 Μαρτίου 2012 [17].

(172) The European Data Protection Supervisor was consulted in accordance with Article 28(2) of Regulation (EC) No 45/2001 and delivered an opinion on 7 March 2012 [17].