Πλοήγηση
GDPR > Αιτιολογική σκέψη 1
Μεταφόρτωση

Αιτιολογική σκέψη 1

Recital 1

(1) Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι θεμελιώδες δικαίωμα.

Το άρθρο 8 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Χάρτης») και το άρθρο 16 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζουν ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

(1) The protection of natural persons in relation to the processing of personal data is a fundamental right.

Article 8(1) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the ‘Charter’) and Article 16(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) provide that everyone has the right to the protection of personal data concerning him or her.

Σχετικά Άρθρα
Σχετικά άρθρα Οδηγίες & Νομολογία Αφήστε ένα σχόλιο
Σχετικά άρθρα Οδηγίες & Νομολογία Αφήστε ένα σχόλιο
[js-disqus]