Πλοήγηση
GDPR > Άρθρο 29. Επεξεργασία υπό την εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία
Μεταφόρτωση

Άρθρο 29 GDPR. Επεξεργασία υπό την εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία

Article 29 GDPR. Processing under the authority of the controller or processor

Ο εκτελών την επεξεργασία και κάθε πρόσωπο που ενεργεί υπό την εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, το οποίο έχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα μόνον κατ’ εντολή του υπευθύνου επεξεργασίας, εκτός εάν υποχρεούται προς τούτο από το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους.

The processor and any person acting under the authority of the controller or of the processor, who has access to personal data, shall not process those data except on instructions from the controller, unless required to do so by Union or Member State law.

ISO 27701 Οδηγίες & Νομολογία Αφήστε ένα σχόλιο
ISO 27701

(RU)

ISO/IEC 27701, принятый в 2019, добавил дополнительное руководство к ISO/IEC 27002 для контролеров персональных данных (ПИИ).

Приводим соответствующий параграф к статье 29 GDPR:

8.2.2 Цели организации

Средство управления

Организация должна обеспечить, чтобы ПИИ, обработанные от имени клиента, обрабатывались только для целей, указанных в документированных инструкциях клиента.

Руководство по внедрению

Контракт между организацией и клиентом должен включать, но не ограничиваться, целью и временными рамками, которые должны быть достигнуты услугой.


για πρόσβαση στο πλήρες κείμενο

Οδηγίες & Νομολογία Αφήστε ένα σχόλιο
[js-disqus]