Πλοήγηση
GDPR > Αιτιολογική σκέψη 22
Μεταφόρτωση

Αιτιολογική σκέψη 22

Recital 22

(22) Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της εγκατάστασης υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία στην Ένωση θα πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ανεξάρτητα από το εάν η ίδια η επεξεργασία πραγματοποιείται εντός Ένωσης.

Η εγκατάσταση προϋποθέτει την ουσιαστική και πραγματική άσκηση δραστηριότητας μέσω σταθερών ρυθμίσεων.

Από αυτή την άποψη, ο νομικός τύπος των ρυθμίσεων αυτών, είτε πρόκειται για παράρτημα είτε για θυγατρική με νομική προσωπικότητα, δεν είναι καθοριστικής σημασίας.

(22) Any processing of personal data in the context of the activities of an establishment of a controller or a processor in the Union should be carried out in accordance with this Regulation, regardless of whether the processing itself takes place within the Union.

Establishment implies the effective and real exercise of activity through stable arrangements.

The legal form of such arrangements, whether through a branch or a subsidiary with a legal personality, is not the determining factor in that respect.

Σχετικά άρθρα Σχετικά Άρθρα Αφήστε ένα σχόλιο
Σχετικά άρθρα Σχετικά Άρθρα Αφήστε ένα σχόλιο
[js-disqus]