Πλοήγηση
GDPR > Αιτιολογική σκέψη 14
Μεταφόρτωση

Αιτιολογική σκέψη 14

Recital 14

(14) Η προστασία που παρέχει ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως ιθαγένειας ή τόπου διαμονής, σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους.

Ο παρών κανονισμός δεν καλύπτει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν νομικά πρόσωπα και ιδίως επιχειρήσεις συσταθείσες ως νομικά πρόσωπα, περιλαμβανομένων της επωνυμίας, του τύπου και των στοιχείων επικοινωνίας του νομικού προσώπου.

(14) The protection afforded by this Regulation should apply to natural persons, whatever their nationality or place of residence, in relation to the processing of their personal data.

This Regulation does not cover the processing of personal data which concerns legal persons and in particular undertakings established as legal persons, including the name and the form of the legal person and the contact details of the legal person.

Σχολιασμός ειδικών Σχετικά άρθρα Αφήστε ένα σχόλιο
Σχολιασμός ειδικών

(RU) По своей сути, сфера применения GDPR ограничена защитой персональных данных физических лиц (статья 1 (1)). Преамбула 14 подтверждает это:

Защита, предусмотренная настоящим Регламентом, должна применяться к физическим лицам … в связи с обработкой их персональных данных.

Далее преамбула 14 выводит исключение, что обработка персональных данных, которые относятся к юридическим лицам, не подпадает под сферу действия Регламента:

… Настоящий Регламент не распространяется на обработку персональных данных юридических лиц и, в частности, на предприятия, созданные как юридические лица, включая наименование и организационно-правовую форму юридического лица, а также и реквизиты юридического лица.

Стоит обратить внимание на то, что преамбула не содержит исчерпывающего перечня данных, а скорее содержит примеры.

Информация, касающаяся юридических лиц, может, в то же время, являться персональными данными физического лица. Они пересекаются. Так где же мы можем провести черту между персональными данными, которые должны быть защищены в соответствии с GDPR, и персональными данными, которые не подпадают под сферу действия?


για πρόσβαση στο πλήρες κείμενο

(EN) Authors
Siarhei Varankevich
(EN) Siarhei Varankevich CIPP/E, CIPM, CIPT, MBA, FIP
FIP_IAPP
(EN) Co-Founder & CEO of Data Privacy Office LLC. Data Protection Trainer and Principal Consultant
Olga Zavalniuk CIPP/E, CIPP/US
(EN) Olga Zavalniuk CIPP/E, CIPP/US
(EN) Senior Consultant DPO LLC, Data Protection Officer
Σχετικά άρθρα Αφήστε ένα σχόλιο
[js-disqus]