Πλοήγηση
GDPR > Αιτιολογική σκέψη 27
Μεταφόρτωση

Αιτιολογική σκέψη 27

Recital 27

(27) Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θανόντων.

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν κανόνες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θανόντων.

(27) This Regulation does not apply to the personal data of deceased persons.

Member States may provide for rules regarding the processing of personal data of deceased persons.