Πλοήγηση
GDPR > Αιτιολογική σκέψη 44
Μεταφόρτωση

Αιτιολογική σκέψη 44

Recital 44

(44) Η επεξεργασία θα πρέπει επίσης να είναι σύννομη εφόσον είναι αναγκαία στο πλαίσιο σύμβασης ή πρόθεσης σύναψης σύμβασης.

(44) Processing should be lawful where it is necessary in the context of a contract or the intention to enter into a contract.