Πλοήγηση
GDPR > Άρθρο 72. Διαδικασία
Μεταφόρτωση

Άρθρο 72 GDPR. Διαδικασία

Article 72 GDPR. Procedure

1. Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των μελών του, εκτός εάν ορίζεται άλλως στον παρόντα κανονισμό.

1. The Board shall take decisions by a simple majority of its members, unless otherwise provided for in this Regulation.

2. Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό του με την πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του και οργανώνει τους οικείους κανόνες λειτουργίας.

2. The Board shall adopt its own rules of procedure by a two-thirds majority of its members and organise its own operational arrangements.