Πλοήγηση
GDPR > Αιτιολογική σκέψη 134
Μεταφόρτωση

Αιτιολογική σκέψη 134

Recital 134

(134) Κάθε εποπτική αρχή θα πρέπει, κατά περίπτωση, να συμμετέχει σε κοινές επιχειρήσεις με άλλες εποπτικές αρχές.

Η εποπτική αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα θα πρέπει να υποχρεούται να απαντά στο αίτημα εντός καθορισμένης προθεσμίας.

(134) Each supervisory authority should, where appropriate, participate in joint operations with other supervisory authorities.

The requested supervisory authority should be obliged to respond to the request within a specified time period.