Πλοήγηση
GDPR > Άρθρο 69. Ανεξαρτησία
Μεταφόρτωση

Άρθρο 69 GDPR. Ανεξαρτησία

Article 69 GDPR. Independence

1. Το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων ενεργεί ανεξάρτητα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή την άσκηση των εξουσιών του δυνάμει των άρθρων 70 και 71.

1. The Board shall act independently when performing its tasks or exercising its powers pursuant to Articles 70 and 71.

Σχετικά Άρθρα

2. Με την επιφύλαξη των αιτημάτων της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφος 1 στοιχείο β) και το άρθρο 70 παράγραφος 2, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων δεν ζητεί ούτε λαμβάνει οδηγίες από οποιονδήποτε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή την άσκηση των εξουσιών του.

2. Without prejudice to requests by the Commission referred to in Article 70(1) and (2), the Board shall, in the performance of its tasks or the exercise of its powers, neither seek nor take instructions from anybody.

Σχετικά Άρθρα