Πλοήγηση
GDPR > Αιτιολογική σκέψη 160
Μεταφόρτωση

Αιτιολογική σκέψη 160

Recital 160

(160) Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για σκοπούς ιστορικής έρευνας, ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να ισχύει και για την επεξεργασία αυτή.

Συμπεριλαμβάνονται εν προκειμένω η ιστορική έρευνα και η έρευνα για γενεαλογικούς σκοπούς, έχοντας κατά νου ότι ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να ισχύει για τους θανόντες.

(160) Where personal data are processed for historical research purposes, this Regulation should also apply to that processing.

This should also include historical research and research for genealogical purposes, bearing in mind that this Regulation should not apply to deceased persons.