Πλοήγηση
GDPR > Άρθρο 19. Υποχρέωση γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας
Μεταφόρτωση

Άρθρο 19 GDPR. Υποχρέωση γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας

Article 19 GDPR. Notification obligation regarding rectification or erasure of personal data or restriction of processing

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ανακοινώνει κάθε διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 16, το άρθρο 17 παράγραφος 1 και το άρθρο 18 σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με τους εν λόγω αποδέκτες, εφόσον αυτό ζητηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων.

The controller shall communicate any rectification or erasure of personal data or restriction of processing carried out in accordance with Article 16, Article 17(1) and Article 18 to each recipient to whom the personal data have been disclosed, unless this proves impossible or involves disproportionate effort. The controller shall inform the data subject about those recipients if the data subject requests it.

Σχετικά Άρθρα
Σχολιασμός ειδικών ISO 27701 Οδηγίες & Νομολογία Αφήστε ένα σχόλιο
Σχολιασμός ειδικών

(EN) Article 19 includes a notification obligation, which should not be confused with the specific personal data breach notification obligation (article 33). It is a mechanism that gives full effect to other provisions of the General Data Protection Regulation, ensuring that third parties are informed about actions taken by the controller regarding personal data (recital 66).


για πρόσβαση στο πλήρες κείμενο

(EN) Author
Louis-Philippe Gratton
(EN) Louis-Philippe Gratton PhD, LLM
(EN) Privacy Expert
ISO 27701

(EN) ISO/IEC 27701, adopted in 2019, added additional ISO/IEC 27002 guidance for PII controllers.

Here is the relevant paragraph to article 19 GDPR:

7.3.7 PII controllers’ obligations to inform third parties

Control

The organization should inform third parties with whom PII has been shared of any modification, withdrawal or objections pertaining to the shared PII, and implement appropriate policies, procedures and/or mechanisms to do so.

Implementation guidance

The organization should take appropriate steps, bearing in mind the available technology, to inform third parties of any modification or withdrawal of consent, or objections pertaining to the shared PII.


για πρόσβαση στο πλήρες κείμενο

Οδηγίες & Νομολογία Αφήστε ένα σχόλιο
[js-disqus]