Πλοήγηση
GDPR > Αιτιολογική σκέψη 167
Μεταφόρτωση

Αιτιολογική σκέψη 167

Recital 167

(167) Για τη διασφάλιση ομοιόμορφων προϋποθέσεων εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή όταν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό.

Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

182/2011.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει ειδικά μέτρα για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις.

(167) In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Regulation, implementing powers should be conferred on the Commission when provided for by this Regulation.

Those powers should be exercised in accordance with Regulation (EU) No 182/2011.

In that context, the Commission should consider specific measures for micro, small and medium-sized enterprises.