Πίνακας περιεχομένων
GDPR > Άρθρο 31. Συνεργασία με την εποπτική αρχή
λήψη PDF

Άρθρο 31 GDPR. Συνεργασία με την εποπτική αρχή

Article 31 GDPR. Cooperation with the supervisory authority

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία και, κατά περίπτωση, οι εκπρόσωποί τους συνεργάζονται, κατόπιν αιτήματος, με την εποπτική αρχή για την άσκηση των καθηκόντων της.

The controller and the processor and, where applicable, their representatives, shall cooperate, on request, with the supervisory authority in the performance of its tasks.

ISO 27701 Επίσημα έγγραφα και αποφάσεις Σχολιασμός ειδικών
ISO 27701

(EN) ISO/IEC 27701, adopted in 2019, added a requirement additional to ISO/IEC 27001, section 4.2.

Here is the relevant paragraph to article 31 GDPR:

5.2.2 Understanding the needs and expectations of interested parties

The organization shall include among its interested parties (see ISO/IEC 27001:2013, 4.2), those parties having interests or responsibilities associated with the processing of PII, including the PII principals.


για πρόσβαση στο πλήρες κείμενο

Επίσημα έγγραφα και αποφάσεις Σχολιασμός ειδικών