Navigazzjoni
RĠPD (GDPR) > Artikolu 91. Regoli eżistenti dwar il-protezzjoni tad-data ta' knejjes u assoċjazzjonijiet reliġjużi
Download PDF

Artikolu 91 RĠPD (GDPR). Regoli eżistenti dwar il-protezzjoni tad-data ta' knejjes u assoċjazzjonijiet reliġjużi

Article 91 GDPR. Existing data protection rules of churches and religious associations

1. Fejn fi Stat Membru, knejjes u assoċjazzjonijiet jew komunitajiet reliġjużi japplikaw, fiż-żmien tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, regoli komprensivi b’rabta mal-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar, tali regoli jistgħu jkomplu japplikaw, dment li dawn jinġiebu f’konformità ma’ dan ir-Regolament.

1. Where in a Member State, churches and religious associations or communities apply, at the time of entry into force of this Regulation, comprehensive rules relating to the protection of natural persons with regard to processing, such rules may continue to apply, provided that they are brought into line with this Regulation.

2. Knejjes u assoċjazzjonijiet reliġjużi li japplikaw regoli komprensivi f’konformità mal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għandhom ikunu soġġetti għas-superviżjoni ta’ awtorità superviżorja indipendenti, li tista’ tkun speċifika, dment li hija tissodisfa l-kondizzjonijiet stipulati fil-Kapitolu VI ta’ dan ir-Regolament.

2. Churches and religious associations which apply comprehensive rules in accordance with paragraph 1 of this Article shall be subject to the supervision of an independent supervisory authority, which may be specific, provided that it fulfils the conditions laid down in Chapter VI of this Regulation.

Premessi Ħalli kumment
Premessi

(165) Dan ir-Regolament jirrispetta u ma jippreġudikax l-istatus skont id-dritt kostituzzjonali eżistenti ta' knejjes u assoċjazzjonijiet jew komunitajiet reliġjużi fl-Istati Membri, kif rikonoxxut fl-Artikolu 17 tat-TFUE.

(165) This Regulation respects and does not prejudice the status under existing constitutional law of churches and religious associations or communities in the Member States, as recognised in Article 17 TFEU.

Ħalli kumment
[js-disqus]