Navigazzjoni
RĠPD (GDPR) > Artikolu 40. Kodiċijiet ta' kondotta
Download PDF

Artikolu 40 RĠPD (GDPR). Kodiċijiet ta' kondotta

Article 40 GDPR. Codes of conduct

1. L-Istati Membri, l-awtoritajiet superviżorji, il-Bord u l-Kummissjoni għandhom jinkoraġġixxu t-tfassil ta’ kodiċijiet ta’ kondotta maħsuba biex jikkontribwixxu għall-applikazzjoni xierqa ta’ dan ir-Regolament, b’kont meħud tal-karatteristiċi speċifiċi tad-diversi setturi tal-ipproċessar u l-ħtiġijiet speċifiċi ta’ impriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju.

1. The Member States, the supervisory authorities, the Board and the Commission shall encourage the drawing up of codes of conduct intended to contribute to the proper application of this Regulation, taking account of the specific features of the various processing sectors and the specific needs of micro, small and medium-sized enterprises.

2. Assoċjazzjonijiet u korpi oħrajn li jirrappreżentaw kategoriji ta’ kontrolluri jew proċessuri jistgħu jħejju kodiċijiet ta’ kondotta, jew jemendaw jew jestendu dawn il-kodiċijiet, bil-għan li jispeċifikaw l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, bħal fil-rigward ta’:

2. Associations and other bodies representing categories of controllers or processors may prepare codes of conduct, or amend or extend such codes, for the purpose of specifying the application of this Regulation, such as with regard to:

Premessi

(89) Id-Direttiva 95/46/KE pprevediet obbligu ġenerali biex jiġi nnotifikat l-ipproċessar tad-data personali lill-awtoritajiet superviżorji. Filwaqt li dak l-obbligu jipproduċi oneri amministrattivi u finanzjarji, ma kkontribwixxiex fil-każijiet kollha għat-titjib tal-protezzjoni tad-data personali. Tali obbligi ta' notifika ġenerali bla distinzjonijiet għandhom għalhekk jitneħħew, u jiġu sostitwiti minn proċeduri u mekkaniżmi effettivi li jiffokaw minflok fuq dawk it-tipi ta' attivitajiet ta' pproċessar li x'aktarx li jirriżultaw f'riskju għad-drittijiet u l-libertajiet tal-persuni fiżiċi minħabba n-natura, l-ambitu, il-kuntest u l-għanijiet tagħhom. Tali tipi ta' operazzjonijiet tal-ipproċessar jinkludu, b'mod partikolari, dawk li jinvolvu l-użu ta' teknoloġiji ġodda, jew dawk li huma ta' tip ġdid u li fir-rigward tagħhom il-kontrollur għadu ma wettaqx valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data, jew fejn valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data ssir meħtieġa minħabba ż-żmien li għadda mill-ipproċessar inizjali.

(89) Directive 95/46/EC provided for a general obligation to notify the processing of personal data to the supervisory authorities. While that obligation produces administrative and financial burdens, it did not in all cases contribute to improving the protection of personal data. Such indiscriminate general notification obligations should therefore be abolished, and replaced by effective procedures and mechanisms which focus instead on those types of processing operations which are likely to result in a high risk to the rights and freedoms of natural persons by virtue of their nature, scope, context and purposes. Such types of processing operations may be those which in, particular, involve using new technologies, or are of a new kind and where no data protection impact assessment has been carried out before by the controller, or where they become necessary in the light of the time that has elapsed since the initial processing.

(90) F'tali każijiet, għandha ssir valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data mill-kontrollur qabel l-ipproċessar sabiex jivvaluta l-probabbiltà partikolari u l-gravità tar-riskju għoli, b'kont meħud tan-natura, l-ambitu, il-kuntest u l-għanijiet tal-ipproċessar u s-sorsi tar-riskju. Dik il-valutazzjoni tal-impatt għandha tinkludi b'mod partikolari l-miżuri, is-salvagwardji u l-mekkaniżmi previsti biex jittaffa dak ir-riskju, tiġi żgurata l-protezzjoni tad-data personali u tintwera l-konformità ma' dan ir-Regolament.

(90) In such cases, a data protection impact assessment should be carried out by the controller prior to the processing in order to assess the particular likelihood and severity of the high risk, taking into account the nature, scope, context and purposes of the processing and the sources of the risk. That impact assessment should include, in particular, the measures, safeguards and mechanisms envisaged for mitigating that risk, ensuring the protection of personal data and demonstrating compliance with this Regulation.

(a) l-ipproċessar ġust u trasparenti;

(a) fair and transparent processing;

Testi relatati

(b) l-interessi leġittimi segwiti mill-kontrolluri f’kuntesti speċifiċi;

(b) the legitimate interests pursued by controllers in specific contexts;

(c) il-ġbir tad-data personali;

(c) the collection of personal data;

(d) il-psewdonimizzazzjoni ta’ data personali;

(d) the pseudonymisation of personal data;

(e) l-informazzjoni provduta lill-pubbliku u lis-suġġetti tad-data;

(e) the information provided to the public and to data subjects;

(f) l-eżerċitar tad-drittijiet tas-suġġetti tad-data;

(f) the exercise of the rights of data subjects;

(g) l-informazzjoni provduta lil, u l-protezzjoni ta’, minorenni, u l-mod kif jinkiseb il-kunsens tad-detenturi tar-responsabbiltà ta’ ġenituri fir-rigward ta’ minorenni;

(g) the information provided to, and the protection of, children, and the manner in which the consent of the holders of parental responsibility over children is to be obtained;

(h) il-miżuri u l-proċeduri msemmija fl-Artikoli 24 u 25 u l-miżuri biex jiżguraw is-sigurtà tal-ipproċessar imsemmija fl-Artikolu 32;

(h) the measures and procedures referred to in Articles 24 and 25 and the measures to ensure security of processing referred to in Article 32;

Testi relatati

(i) in-notifika ta’ ksur ta’ data personali lill-awtoritajiet superviżorji u l-komunikazzjoni ta’ tali ksur ta’ data personali lis-suġġetti tad-data;

(i) the notification of personal data breaches to supervisory authorities and the communication of such personal data breaches to data subjects;

(j) trasferiment ta’ data personali lil pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali; jew

(j) the transfer of personal data to third countries or international organisations; or

(k) proċeduri barra l-qorti u proċeduri oħrajn ta’ riżoluzzjoni ta’ tilwim għas-soluzzjoni ta’ tilwim bejn il-kontrolluri u s-suġġetti tad-data fir-rigward tal-ipproċessar, mingħajr preġudizzju għad-drittijiet tas-suġġetti tad-data skont l-Artikoli 77 u 79.

(k) out-of-court proceedings and other dispute resolution procedures for resolving disputes between controllers and data subjects with regard to processing, without prejudice to the rights of data subjects pursuant to Articles 77 and 79.

Testi relatati

3. Minbarra l-konformità mill-kontrolluri jew il-proċessuri suġġett għal dan ir-Regolament, il-kodiċijiet ta’ kondotta approvati skont il-paragrafu 5 ta’ dan l-Artikolu u li jkollhom validità ġenerali skont il-paragrafu 9 ta’ dan l-Artikolu jistgħu wkoll jiġu osservati minn kontrolluri jew proċessuri li mhumiex soġġetti għal dan ir-Regolament skont l-Artikolu 3 sabiex jipprovdu salvagwardji xierqa fi ħdan il-qafas ta’ trasferimenti ta’ data personali lejn pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali skont it-termini msemmija fil-punt (e) tal-Artikolu 46(2). Tali kontrolluri jew proċessuri għandhom jieħdu impenji vinkolanti u eżegwibbli, permezz ta’ strumenti kuntrattwali jew strumenti legalment vinkolanti oħra, biex japplikaw dawk is-salvagwardji xierqa, inkluż fir-rigward tad-drittijiet tas-suġġetti tad-data.

3. In addition to adherence by controllers or processors subject to this Regulation, codes of conduct approved pursuant to paragraph 5 of this Article and having general validity pursuant to paragraph 9 of this Article may also be adhered to by controllers or processors that are not subject to this Regulation pursuant to Article 3 in order to provide appropriate safeguards within the framework of personal data transfers to third countries or international organisations under the terms referred to in point (e) of Article 46(2). Such controllers or processors shall make binding and enforceable commitments, via contractual or other legally binding instruments, to apply those appropriate safeguards including with regard to the rights of data subjects.

Testi relatati

4. Kodiċi ta’ kondotta msemmi fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu għandu jkun fih mekkaniżmi li jippermettu lill-korp imsemmi fl-Artikolu 41(1) biex iwettaq il-monitoraġġ obbligatorju ta’ konformità mad-dispożizzjonijiet tiegħu mill-kontrolluri jew il-proċessuri li japplikawh, mingħajr preġudizzju għall-kompiti u s-setgħat tal-awtoritajiet superviżorji li huma kompetenti skont l-Artikolu 55 jew 56.

4. A code of conduct referred to in paragraph 2 of this Article shall contain mechanisms which enable the body referred to in Article 41(1) to carry out the mandatory monitoring of compliance with its provisions by the controllers or processors which undertake to apply it, without prejudice to the tasks and powers of supervisory authorities competent pursuant to Article 55 or 56.

Testi relatati

5. L-assoċjazzjonijiet u korpi oħra msemmija fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu li għandhom l-għan li jħejju kodiċi ta’ kondotta jew li jemendaw jew jestendu kodiċi eżistenti, għandhom jippreżentaw l-abbozz ta’ kodiċi, l-emenda jew l-estensjoni lill-awtorità superviżorja li hija kompetenti skont l-Artikolu 55. L-awtorità superviżorja għandha tipprovdi opinjoni dwar jekk l-abbozz ta’ kodiċi, l-emenda jew l-estensjoni jikkonformawx ma’ dan ir-Regolament u għandha tapprova tali abbozz ta’ kodiċi, emenda jew estensjoni jekk hija tqis li jipprovdu biżżejjed salvagwardji xierqa.

5. Associations and other bodies referred to in paragraph 2 of this Article which intend to prepare a code of conduct or to amend or extend an existing code shall submit the draft code, amendment or extension to the supervisory authority which is competent pursuant to Article 55. The supervisory authority shall provide an opinion on whether the draft code, amendment or extension complies with this Regulation and shall approve that draft code, amendment or extension if it finds that it provides sufficient appropriate safeguards.

6. Fejn l-opinjoni msemmija fil-paragrafu 5 tapprova l-abbozz ta’ kodiċi, jew l-emenda jew l-estensjoni, u fejn il-kodiċi ta’ kondotta konċernat mhux marbut mal-attivitajiet ta’ pproċessar f’bosta Stati Membri, l-awtorità superviżorja għandha tirreġistra u tippubblika l-kodiċi.

6. Where the draft code, or amendment or extension is approved in accordance with paragraph 5, and where the code of conduct concerned does not relate to processing activities in several Member States, the supervisory authority shall register and publish the code.

7. Fejn abbozz ta’ kodiċi ta’ kondotta huwa marbut mal-attivitajiet ta’ pproċessar f’bosta Stati Membri, l-awtorità superviżorja li hi kompetenti skont l-Artikolu 55 għandha, qabel ma tapprova l-abbozz ta’ kodiċi, l-emenda jew l-estensjoni, tippreżentahom fil-proċedura msemmija fl-Artikolu 63 lill-Bord li għandu jagħti opinjoni dwar jekk l-abbozz ta’ kodiċi, l-emenda jew l-estensjoni jikkonformawx ma’ dan ir-Regolament jew, fil-każ imsemmi fil-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu, jipprovdux salvagwardji xierqa.

7. Where a draft code of conduct relates to processing activities in several Member States, the supervisory authority which is competent pursuant to Article 55 shall, before approving the draft code, amendment or extension, submit it in the procedure referred to in Article 63 to the Board which shall provide an opinion on whether the draft code, amendment or extension complies with this Regulation or, in the situation referred to in paragraph 3 of this Article, provides appropriate safeguards.

Testi relatati

8. Fejn l-opinjoni msemmija fil-paragrafu 7 tikkonferma li l-abbozz ta’ kodiċi, l-emenda jew l-estensjoni, jikkonformaw ma’ dan ir-Regolament, jew, fis-sitwazzjoni msemmija fil-paragrafu 3, jipprovdu salvagwardji xierqa, il-Bord għandu jippreżenta l-opinjoni tiegħu lill-Kummissjoni.

8. Where the opinion referred to in paragraph 7 confirms that the draft code, amendment or extension complies with this Regulation, or, in the situation referred to in paragraph 3, provides appropriate safeguards, the Board shall submit its opinion to the Commission.

9. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tiddeċiedi li l-kodiċijiet ta’ kondotta, l-emendi jew l-estensjonijiet approvati ppreżentati lilha skont il-paragrafu 8 ta’ dan l-Artikolu għandhom validità ġenerali fi ħdan l-Unjoni. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami stabbilita fl-Artikolu 93(2).

9. The Commission may, by way of implementing acts, decide that the approved code of conduct, amendment or extension submitted to it pursuant to paragraph 8 of this Article have general validity within the Union. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure set out in Article 93(2).

Testi relatati

10. Il-Kummissjoni għandha tiżgura r-reklamar xieraq għall-kodiċijiet approvati li jkun ġie deċiż li għandhom validità ġenerali skont il-paragrafu 9.

10. The Commission shall ensure appropriate publicity for the approved codes which have been decided as having general validity in accordance with paragraph 9.

11. Il-Bord għandu jiġbor il-kodiċijiet ta’ kondotta, l-emendi u l-estensjonijiet kollha f’reġistru u għandu jagħmilhom disponibbli għall-pubbliku b’mezzi xierqa.

11. The Board shall collate all approved codes of conduct, amendments and extensions in a register and shall make them publicly available by way of appropriate means.

ISO 27701 Premessi Linji ta 'Gwida & Ġurisprudenza Ħalli kumment
ISO 27701

(EN) ISO/IEC 27701, adopted in 2019, added a requirement additional to ISO/IEC 27001, section 4.1.

Here is the relevant paragraph to article 40 GDPR:

5.2.1 Understanding the organization and its context

The organization shall include among its interested parties (see ISO/IEC 27001:2013, 4.2), those parties having interests or responsibilities associated with the processing of PII, including the PII principals.

(EN) […]


to read the full text

Premessi

(98) L-assoċjazzjonijiet jew korpi oħrajn li jirrappreżentaw kategoriji ta' kontrolluri jew proċessuri għandhom ikunu mħeġġa jfasslu kodiċijiet ta' kondotta, fil-limiti ta' dan ir-Regolament, sabiex jiffaċilitaw l-applikazzjoni effettiva ta' dan ir-Regolament, filwaqt li jikkunsidraw il-karatteristiċi speċifiċi tal-ipproċessar li jsir f'ċerti setturi u l-ħtiġijiet speċifiċi tal-mikrointrapriżi, l-intrapriżi ż-żgħar u dawk ta' daqs medju. B'mod partikolari, tali kodiċijiet ta' kondotta jistgħu jikkalibraw l-obbligi tal-kontrolluri u l-proċessuri, b'kont meħud tar-riskju li x'aktarx jirriżulta mill-ipproċessar għad-drittijiet u l-libertajiet tal-persuni fiżiċi.

(98) Associations or other bodies representing categories of controllers or processors should be encouraged to draw up codes of conduct, within the limits of this Regulation, so as to facilitate the effective application of this Regulation, taking account of the specific characteristics of the processing carried out in certain sectors and the specific needs of micro, small and medium enterprises. In particular, such codes of conduct could calibrate the obligations of controllers and processors, taking into account the risk likely to result from the processing for the rights and freedoms of natural persons.

(99) Meta jfasslu kodiċi ta' kondotta, jew meta jemendaw jew jestendu tali kodiċi, l-assoċjazzjonijiet u korpi oħrajn li jirrappreżentaw kategoriji ta' kontrolluri jew proċessuri għandhom jikkonsultaw mal-partijiet interessati rilevanti, inklużi s-suġġetti tad-data fejn fattibbli, u jikkunsidraw is-sottomissjonijiet li jkunu rċevew u l-fehmiet espressi b'rispons għal dawn il-konsultazzjonijiet.

(99) When drawing up a code of conduct, or when amending or extending such a code, associations and other bodies representing categories of controllers or processors should consult relevant stakeholders, including data subjects where feasible, and have regard to submissions received and views expressed in response to such consultations.

Linji ta 'Gwida & Ġurisprudenza Ħalli kumment
[js-disqus]