Navigation
GDPR > Artikel 99. Ikrafttræden og anvendelse
Download PDF

Artikel 99 GDPR. Ikrafttræden og anvendelse

Article 99 GDPR. Entry into force and application

1. Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

1. This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

2. Den anvendes fra den 25. maj 2018.

2. It shall apply from 25 May 2018.