Navigering
GDPR > Artikel 99. Ikraftträdande och tillämpning
Hämta PDF

Artikel 99 GDPR. Ikraftträdande och tillämpning

Article 99 GDPR. Entry into force and application

1. Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

1. This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

2. Den ska tillämpas från och med den 25 maj 2018.

2. It shall apply from 25 May 2018.