Navigasjon
GDPR > Artikkel 99. Ikrafttredelse og anvendelse
Last ned PDF

Artikkel 99 GDPR. Ikrafttredelse og anvendelse

Article 99 GDPR. Entry into force and application

1. Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

1. This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

2. Den får anvendelse fra 25. mai 2018. 

2. It shall apply from 25 May 2018.