Navigace
ONOOÚ (GDPR) > Článek 99. Vstup v platnost a použitelnost
Stáhnout

Článek 99 ONOOÚ (GDPR). Vstup v platnost a použitelnost

Article 99 GDPR. Entry into force and application

1. Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

1. This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

2. Toto nařízení se použije ode dne 25. května 2018.

2. It shall apply from 25 May 2018.