Navigasjon
GDPR > Artikkel 72. Framgangsmåte
Last ned PDF

Artikkel 72 GDPR. Framgangsmåte

Article 72 GDPR. Procedure

1. Personvernrådet skal treffe beslutninger ved simpelt flertall blant rådets medlemmer, med mindre annet er fastsatt i denne forordning.

1. The Board shall take decisions by a simple majority of its members, unless otherwise provided for in this Regulation.

2. Personvernrådet skal vedta sin egen forretningsorden med to tredels flertall blant medlemmene og fastsette sine egne driftsrutiner.

2. The Board shall adopt its own rules of procedure by a two-thirds majority of its members and organise its own operational arrangements.