Navigasjon
GDPR > Artikkel 69. Uavhengighet
Last ned PDF

Artikkel 69 GDPR. Uavhengighet

Article 69 GDPR. Independence

1. Personvernrådet skal opptre uavhengig når det utfører sine oppgaver eller utøver sin myndighet i henhold til artikkel 70 og 71.

1. The Board shall act independently when performing its tasks or exercising its powers pursuant to Articles 70 and 71.

Relaterte tekster

2. Uten at det berører Kommisjonens anmodninger nevnt i artikkel 70 nr. 1 og 2, skal Personvernrådet i forbindelse med utførelsen av sine oppgaver eller utøvelsen av sin myndighet ikke anmode om eller motta instrukser fra andre.

2. Without prejudice to requests by the Commission referred to in Article 70(1) and (2), the Board shall, in the performance of its tasks or the exercise of its powers, neither seek nor take instructions from anybody.

Relaterte tekster