Navigasjon
GDPR > Artikkel 87. Behandling av nasjonalt identifikasjonsnummer
Last ned PDF

Artikkel 87 GDPR. Behandling av nasjonalt identifikasjonsnummer

Article 87 GDPR. Processing of the national identification number

Medlemsstatene kan fastsette nærmere særlige vilkår for behandling av et nasjonalt identifikasjonsnummer eller andre generelle identifikatorer. Dersom dette er tilfellet, skal det nasjonale identifikasjonsnummeret eller enhver annen generell identifikator bare brukes sammen med nødvendige garantier for den registrertes rettigheter og friheter i henhold til denne forordning.

Member States may further determine the specific conditions for the processing of a national identification number or any other identifier of general application. In that case the national identification number or any other identifier of general application shall be used only under appropriate safeguards for the rights and freedoms of the data subject pursuant to this Regulation.