Navigering
Hämta PDF

Skäl 87

Recital 87

(87) Det bör undersökas huruvida alla lämpliga tekniska skyddsåtgärder och alla lämpliga organisatoriska åtgärder har vidtagits för att omedelbart fastställa om en personuppgiftsincident har ägt rum och skyndsamt informera tillsynsmyndigheten och den registrerade.

Att en anmälan gjordes utan onödigt dröjsmål bör fastställas med hänsyn tagen bl.

a.

till personuppgiftsincidentens art och svårighetsgrad och dess följder och negativa effekter för den registrerade.

En sådan anmälan kan leda till ett ingripande från tillsynsmyndighetens sida i enlighet med dess uppgifter och befogenheter enligt denna förordning.

(87) It should be ascertained whether all appropriate technological protection and organisational measures have been implemented to establish immediately whether a personal data breach has taken place and to inform promptly the supervisory authority and the data subject.

The fact that the notification was made without undue delay should be established taking into account in particular the nature and gravity of the personal data breach and its consequences and adverse effects for the data subject.

Such notification may result in an intervention of the supervisory authority in accordance with its tasks and powers laid down in this Regulation.