Navigering
Hämta PDF

Skäl 7

Recital 7

(7) Dessa förändringar kräver en stark och mer sammanhängande ram för dataskyddet inom unionen, uppbackad av kraftfullt tillsynsarbete, eftersom det är viktigt att skapa den tillit som behövs för att utveckla den digitala ekonomin över hela den inre marknaden.

Fysiska personer bör ha kontroll över sina egna personuppgifter.

Den rättsliga säkerheten och smidigheten för fysiska personer, ekonomiska operatörer och myndigheter bör stärkas.

(7) Those developments require a strong and more coherent data protection framework in the Union, backed by strong enforcement, given the importance of creating the trust that will allow the digital economy to develop across the internal market.

Natural persons should have control of their own personal data.

Legal and practical certainty for natural persons, economic operators and public authorities should be enhanced.