Navigering
GDPR > Skäl 167
Hämta PDF

Skäl 167

Recital 167

(167) För att säkerställa enhetliga villkor för tillämpningen av denna förordning bör kommissionen ges genomförandebefogenheter i enlighet med denna förordning.

Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.

Kommissionen bör därvid överväga särskilda åtgärder för mikroföretag och små och medelstora företag.

(167) In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Regulation, implementing powers should be conferred on the Commission when provided for by this Regulation.

Those powers should be exercised in accordance with Regulation (EU) No 182/2011.

In that context, the Commission should consider specific measures for micro, small and medium-sized enterprises.