Navigering
GDPR > Artikel 72. Förfarande
Hämta PDF

Artikel 72 GDPR. Förfarande

Article 72 GDPR. Procedure

1. Styrelsen ska fatta beslut med enkel majoritet av dess ledamöter, om inte annat anges i denna förordning.

1. The Board shall take decisions by a simple majority of its members, unless otherwise provided for in this Regulation.

2. Styrelsen ska själv anta sin arbetsordning med två tredjedels majoritet av sina ledamöter och fastställa sina arbetsformer.

2. The Board shall adopt its own rules of procedure by a two-thirds majority of its members and organise its own operational arrangements.