Navigacija
GDPR > Članak 76.. Povjerljivost
Preuzmite PDF

Članak 76. GDPR. Povjerljivost

Article 76 GDPR. Confidentiality

1. Rasprave Odbora povjerljive su ako tako odluči Odbor, kako je predviđeno u njegovom poslovniku.

1. The discussions of the Board shall be confidential where the Board deems it necessary, as provided for in its rules of procedure.

2. Pristup dokumentima podnesenima članovima Odbora, stručnjacima i predstavnicima trećih strana uređuje se Uredbom (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (21).

2. Access to documents submitted to members of the Board, experts and representatives of third parties shall be governed by Regulation (EC) No 1049/2001 of the European Parliament and of the Council [21].

(21) Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2001:145:TOC

[21] Regulation (EC) No 1049/2001 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2001 regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents (OJ L 145, 31.5.2001, p. 43). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2001:145:TOC