Nascleanúint
Íoslódáil PDF

Aithris 154

Recital 154

(154) Leis an Rialachán seo is féidir prionsabal na rochtana poiblí ar dhoiciméid oifigiúla a chur san áireamh agus an Rialachán á chur i bhfeidhm.

Féadfar rochtain phoiblí ar dhoiciméid oifigiúla a mheas mar bheith chun leas an phobail.

Ba cheart d’údarás poiblí nó do chomhlacht poiblí bheith in ann na sonraí pearsanta atá i ndoiciméid atá i seilbh an údaráis sin nó an chomhlachta sin a nochtadh go poiblí má fhoráiltear don nochtadh sin le dlí an Aontais nó le dlí Ballstáit a bhfuil an t-údarás poiblí nó an comhlacht poiblí faoina réir.

Le dlíthe den sórt sin, ba cheart an rochtain phoiblí ar dhoiciméid oifigiúla agus athúsáid fhaisnéis na hearnála poiblí a thabhairt chun réitigh leis an gceart go ndéanfar sonraí pearsanta a chosaint agus, dá bhrí sin, féadfar foráil a dhéanamh leo don tabhairt chun réitigh is gá leis an gceart go ndéanfar sonraí pearsanta a chosaint de bhun an Rialacháin seo.

Sa chomhthéacs sin, ba cheart na húdaráis uile agus na comhlachtaí eile a chumhdaítear le dlí Ballstáit maidir le rochtain phoiblí ar dhoiciméid a áireamh sa tagairt d’údaráis phoiblí agus do chomhlachtaí poiblí.

Maidir le Treoir 2003/98/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (14), fágtar ina iomláine leibhéal na cosanta do dhaoine nádúrtha i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil faoi fhorálacha dhlí an Aontais agus dlí Ballstáit, agus ní dhéantar dochar don leibhéal sin ar bealach ar bith, agus go háirithe ní athraítear leis na hoibleagáidí ná na cearta a leagtar amach sa Rialachán seo.

Go háirithe, níor cheart feidhm a bheith ag an Treoir sin maidir le doiciméid a bhfuil rochtain orthu eisiata nó srianta de bhua na réimeas rochtana ar fhorais sonraí pearsanta a chosaint, agus níor cheart feidhm a bheith aici maidir le codanna de dhoiciméid ar féidir rochtain a fháil orthu de bhua na réimeas sin ina bhfuil sonraí pearsanta, ar sainíodh athúsáid na sonraí sin de réir dlí mar athúsáid atá contrártha leis an dlí a bhaineann le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta.

(154) This Regulation allows the principle of public access to official documents to be taken into account when applying this Regulation.

Public access to official documents may be considered to be in the public interest.

Personal data in documents held by a public authority or a public body should be able to be publicly disclosed by that authority or body if the disclosure is provided for by Union or Member State law to which the public authority or public body is subject.

Such laws should reconcile public access to official documents and the reuse of public sector information with the right to the protection of personal data and may therefore provide for the necessary reconciliation with the right to the protection of personal data pursuant to this Regulation.

The reference to public authorities and bodies should in that context include all authorities or other bodies covered by Member State law on public access to documents.

Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council [14] leaves intact and in no way affects the level of protection of natural persons with regard to the processing of personal data under the provisions of Union and Member State law, and in particular does not alter the obligations and rights set out in this Regulation.

In particular, that Directive should not apply to documents to which access is excluded or restricted by virtue of the access regimes on the grounds of protection of personal data, and parts of documents accessible by virtue of those regimes which contain personal data the re-use of which has been provided for by law as being incompatible with the law concerning the protection of natural persons with regard to the processing of personal data.

(14) Treoir 2003/98/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Samhain 2003 maidir le faisnéis ón earnáil phoiblí a athúsáid (IO L 345, 31.12.2003, lch. 90). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2003:345:TOC

[14] Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the re-use of public sector information (OJ L 345, 31.12.2003, p. 90). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2003:345:TOC