Navigatie
AVG (GDPR) > Artikel 69. Onafhankelijkheid
Download PDF

Artikel 69 AVG (GDPR). Onafhankelijkheid

Article 69 GDPR. Independence

1. Het Comité treedt bij de uitvoering van zijn taken of de uitoefening van zijn bevoegdheden overeenkomstig de artikelen 70 en 71 onafhankelijk op.

1. The Board shall act independently when performing its tasks or exercising its powers pursuant to Articles 70 and 71.

Verbindingen

2. Onverminderd verzoeken van de Commissie als bedoeld in artikel 70, lid 1, onder b), en artikel 70, lid 2, vraagt noch aanvaardt het Comité bij de uitvoering van zijn taken of de uitoefening van zijn bevoegdheden instructies van wie dan ook.

2. Without prejudice to requests by the Commission referred to in Article 70(1) and (2), the Board shall, in the performance of its tasks or the exercise of its powers, neither seek nor take instructions from anybody.

Verbindingen