Navigatie
AVG (GDPR) > Artikel 87. Verwerking van het nationaal identificatienummer
Download PDF

Artikel 87 AVG (GDPR). Verwerking van het nationaal identificatienummer

Article 87 GDPR. Processing of the national identification number

De lidstaten kunnen de specifieke voorwaarden voor de verwerking van een nationaal identificatienummer of enige andere identificator van algemene aard nader vaststellen. In dat geval wordt het nationale identificatienummer of enige andere identificator van algemene aard alleen gebruikt met passende waarborgen voor de rechten en vrijheden van de betrokkene uit hoofde van deze verordening.

Member States may further determine the specific conditions for the processing of a national identification number or any other identifier of general application. In that case the national identification number or any other identifier of general application shall be used only under appropriate safeguards for the rights and freedoms of the data subject pursuant to this Regulation.