Navigacija
GDPR > Uvodna izjava 139
Preuzmite PDF

Uvodna izjava 139

Recital 139

(139) Kako bi se promicala dosljedna primjena ove Uredbe, Odbor bi trebalo osnovati kao neovisno tijelo Unije.

Kako bi ispunio svoje ciljeve, Europski odbor za zaštitu podataka trebao bi imati pravnu osobnost.

Odbor bi trebao predstavljati njegov predsjednik.

On bi trebao zamijeniti Radnu skupinu za zaštitu pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka osnovanu Direktivom 95/46/EZ.

Trebao bi se sastojati od predsjednika nadzornog tijela svake države članice i Europskog nadzornika za zaštitu podataka ili njihovih zamjenika.

Komisija bi trebala sudjelovati u aktivnostima Odbora bez prava glasa, a Europski nadzornik za zaštitu podataka trebao bi imati posebno pravo glasa.

Odbor bi trebao doprinijeti dosljednoj primjeni ove Uredbe u cijeloj Uniji, među ostalim savjetovanjem Komisije, osobito o razini zaštite u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama, te promicanjem suradnje nadzornih tijela u cijeloj Uniji.

Pri izvršavanju svojih zadaća Odbor bi trebao djelovati neovisno.

(139) In order to promote the consistent application of this Regulation, the Board should be set up as an independent body of the Union.

To fulfil its objectives, the Board should have legal personality.

The Board should be represented by its Chair.

It should replace the Working Party on the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data established by Directive 95/46/EC.

It should consist of the head of a supervisory authority of each Member State and the European Data Protection Supervisor or their respective representatives.

The Commission should participate in the Board’s activities without voting rights and the European Data Protection Supervisor should have specific voting rights.

The Board should contribute to the consistent application of this Regulation throughout the Union, including by advising the Commission, in particular on the level of protection in third countries or international organisations, and promoting cooperation of the supervisory authorities throughout the Union.

The Board should act independently when performing its tasks.