Navigare
GDPR > Considerentul 139
Descarcă PDF

Considerentul 139

Recital 139

(139) Cu scopul de a promova aplicarea coerentă a prezentului regulament, comitetul ar trebui instituit ca organ independent al Uniunii.

Pentru a-și îndeplini obiectivele, comitetul ar trebui să aibă personalitate juridică.

Comitetul ar trebui să fie reprezentat de președintele său.

Acesta ar trebui să înlocuiască Grupul de lucru pentru protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, instituit prin Directiva 95/46/CE.

Acesta ar trebui să fie alcătuit din șefii autorităților de supraveghere din fiecare stat membru și din Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor sau reprezentanții acestora.

Comisia ar trebui să participe la activitățile comitetului fără a avea drept de vot, iar Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor ar trebui să aibă drepturi de vot speciale.

Comitetul ar trebui să contribuie la aplicarea coerentă a prezentului regulament în întreaga Uniune, inclusiv prin oferirea de consiliere Comisiei, în special cu privire la nivelul de protecție în țările terțe și în cadrul organizațiilor internaționale, și prin promovarea cooperării autorităților de supraveghere în întreaga Uniune.

Comitetul ar trebui să acționeze în mod independent în îndeplinirea sarcinilor sale.

(139) In order to promote the consistent application of this Regulation, the Board should be set up as an independent body of the Union.

To fulfil its objectives, the Board should have legal personality.

The Board should be represented by its Chair.

It should replace the Working Party on the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data established by Directive 95/46/EC.

It should consist of the head of a supervisory authority of each Member State and the European Data Protection Supervisor or their respective representatives.

The Commission should participate in the Board’s activities without voting rights and the European Data Protection Supervisor should have specific voting rights.

The Board should contribute to the consistent application of this Regulation throughout the Union, including by advising the Commission, in particular on the level of protection in third countries or international organisations, and promoting cooperation of the supervisory authorities throughout the Union.

The Board should act independently when performing its tasks.