Navigation
GDPR > Betragtning 139
Download PDF

Betragtning 139

Recital 139

(139) Med henblik på at fremme, at denne forordning anvendes på en ensartet måde, bør Databeskyttelsesrådet oprettes som et uafhængigt EU-organ.

Databeskyttelsesrådet bør for at kunne opfylde sine målsætninger have status som juridisk person.

Det bør repræsenteres af sin formand.

Databeskyttelsesrådet bør erstatte Gruppen vedrørende Beskyttelse af Personer i forbindelse med Behandling af Personoplysninger, der er nedsat ved direktiv 95/46/EF.

Det bør sammensættes af chefen for en tilsynsmyndighed i hver medlemsstat og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse eller deres respektive repræsentanter.

Kommissionen bør deltage i Databeskyttelsesrådets aktiviteter uden stemmeret, og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse bør have særlige stemmerettigheder.

Databeskyttelsesrådet bør bidrage til ensartet anvendelse af denne forordning i hele Unionen, herunder ved at rådgive Kommissionen, navnlig om beskyttelsesniveauet i tredjelande eller internationale organisationer, og fremme samarbejdet mellem tilsynsmyndighederne i hele Unionen.

Databeskyttelsesrådet bør handle uafhængigt, når det udfører sine opgaver.

(139) In order to promote the consistent application of this Regulation, the Board should be set up as an independent body of the Union.

To fulfil its objectives, the Board should have legal personality.

The Board should be represented by its Chair.

It should replace the Working Party on the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data established by Directive 95/46/EC.

It should consist of the head of a supervisory authority of each Member State and the European Data Protection Supervisor or their respective representatives.

The Commission should participate in the Board’s activities without voting rights and the European Data Protection Supervisor should have specific voting rights.

The Board should contribute to the consistent application of this Regulation throughout the Union, including by advising the Commission, in particular on the level of protection in third countries or international organisations, and promoting cooperation of the supervisory authorities throughout the Union.

The Board should act independently when performing its tasks.