Navigacija
GDPR > Uvodna izjava 163
Preuzmite PDF

Uvodna izjava 163

Recital 163

(163) Trebalo bi zaštititi povjerljive informacije koje statistička tijela Unije i nacionalna statistička tijela prikupljaju za potrebe sastavljanja službene europske i nacionalne statistike.

Europsku statistiku trebalo bi razvijati, izrađivati i diseminirati u skladu sa statističkim načelima kako je određeno u članku 338.

stavku 2.

UFEU-a, dok bi nacionalna statistika trebala biti i u skladu s pravom države članice.

U Uredbi (EZ) br.

223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (16) predviđaju se daljnje pojedinosti u pogledu statističke povjerljivosti europske statistike.

(163) The confidential information which the Union and national statistical authorities collect for the production of official European and official national statistics should be protected.

European statistics should be developed, produced and disseminated in accordance with the statistical principles as set out in Article 338(2) TFEU, while national statistics should also comply with Member State law.

Regulation (EC) No 223/2009 of the European Parliament and of the Council [16] provides further specifications on statistical confidentiality for European statistics.

(16) Uredba (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1101/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi povjerljivih statističkih podataka Statističkom uredu Europskih zajednica, Uredbe Vijeća (EZ) br. 322/97 o statistici Zajednice i Odluke Vijeća 89/382/EEZ, Euratom o osnivanju Odbora za statistički program Europskih zajednica (SL L 87, 31.3.2009., str. 164.). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2009:087:TOC

[16] Regulation (EC) No 223/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 on European statistics and repealing Regulation (EC, Euratom) No 1101/2008 of the European Parliament and of the Council on the transmission of data subject to statistical confidentiality to the Statistical Office of the European Communities, Council Regulation (EC) No 322/97 on Community Statistics, and Council Decision 89/382/EEC, Euratom establishing a Committee on the Statistical Programmes of the European Communities (OJ L 87, 31.3.2009, p. 164). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2009:087:TOC