Навігація
GDPR > Преамбула 163
Завантажити в PDF

Преамбула 163

Recital 163

(163) Необхідно захистити конфіденційну інформацію, яку Союз і національні органи статистики збирають для підготування офіційної європейської та офіційної національної статистики.

Європейську статистику необхідно розробляти, готувати та розповсюджувати згідно зі статистичними принципами, як встановлено в статті 338(2) ДФЄС, а національну статистику також – відповідно до законодавства держави-члена.

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) N 223/2009 [16] надає детальні уточнення щодо статистичної конфіденційності для європейської статистики.

(163) The confidential information which the Union and national statistical authorities collect for the production of official European and official national statistics should be protected.

European statistics should be developed, produced and disseminated in accordance with the statistical principles as set out in Article 338(2) TFEU, while national statistics should also comply with Member State law.

Regulation (EC) No 223/2009 of the European Parliament and of the Council [16] provides further specifications on statistical confidentiality for European statistics.

[16] Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) N 223/2009 від 11 березня 2009 року про європейську статистику та про скасування Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС, Євратом) N 1101/2008 про передавання конфіденційних статистичних даних до Статистичного управління Європейських Співтовариств, Регламенту Ради (ЄС) N 322/97 про статистику Співтовариства, та Рішення Ради 89/382/ЄЕС, Євратом, про створення Комітету статистичної програми Європейських Співтовариств (OB L 87, 31.03.2009, с. 164). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2009:087:TOC

[16] Regulation (EC) No 223/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 on European statistics and repealing Regulation (EC, Euratom) No 1101/2008 of the European Parliament and of the Council on the transmission of data subject to statistical confidentiality to the Statistical Office of the European Communities, Council Regulation (EC) No 322/97 on Community Statistics, and Council Decision 89/382/EEC, Euratom establishing a Committee on the Statistical Programmes of the European Communities (OJ L 87, 31.3.2009, p. 164). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2009:087:TOC