Navigazzjoni
Download PDF

Premessa 22

Recital 22

(22) Kwalunkwe pproċessar ta’ data personali fil-kuntest tal-attivitajiet ta’ stabbiliment ta’ kontrollur jew proċessur fl-Unjoni għandu jsir f’konformità ma’ dan ir-Regolament, irrispettivament minn jekk l-ipproċessar innifsu jseħħx fl-Unjoni jew le.

L-istabbiliment jimplika l-eżerċizzju effettiv u reali ta’ attività permezz ta’ arranġamenti stabbli.

Il-forma legali ta’ dawn l-arranġamenti, sew jekk permezz ta’ fergħa jew sussidjarja b’personalità ġuridika, mhijiex il-fattur determinanti f’dak ir-rigward.

(22) Any processing of personal data in the context of the activities of an establishment of a controller or a processor in the Union should be carried out in accordance with this Regulation, regardless of whether the processing itself takes place within the Union.

Establishment implies the effective and real exercise of activity through stable arrangements.

The legal form of such arrangements, whether through a branch or a subsidiary with a legal personality, is not the determining factor in that respect.

Artikoli relatati Testi relatati Ħalli kumment
Artikoli relatati Testi relatati Ħalli kumment
[js-disqus]