Navigacija
GDPR > Uvodna izjava 12
Preuzmite PDF

Uvodna izjava 12

Recital 12

(12) Člankom 16.

stavkom 2.

UFEU-a Europskom parlamentu i Vijeću nalaže se utvrđivanje pravila o zaštiti pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka i pravila u vezi sa slobodnim kretanjem takvih podataka.

(12) Article 16(2) TFEU mandates the European Parliament and the Council to lay down the rules relating to the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and the rules relating to the free movement of personal data.