Navigasjon
GDPR > Fortalepunkt 162
Last ned PDF

Fortalepunkt 162

Recital 162

162) Når personopplysninger behandles for statistiske formål, bør denne forordning få anvendelse på slik behandling.

I unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett bør det innenfor rammene av denne forordning fastsettes statistisk innhold, tilgangskontroll, spesifikasjoner for behandling av personopplysninger for statistiske formål og egnede tiltak for å sikre den registrertes rettigheter og friheter samt for å sikre konfidensiell behandling av statistiske opplysninger.

Med statistiske formål menes enhver innsamling og behandling av personopplysninger som er nødvendig i forbindelse med statistiske undersøkelser eller for å framskaffe statistiske resultater.

Nevnte statistiske resultater kan deretter brukes til forskjellige formål, herunder til vitenskapelig forskning.

Det statistiske formålet innebærer at resultatet av behandlingen for statistiske formål ikke er personopplysninger, men aggregerte data, og at dette resultatet eller personopplysningene ikke brukes som støtte for tiltak eller avgjørelser som gjelder en bestemt fysisk person.

(162) Where personal data are processed for statistical purposes, this Regulation should apply to that processing.

Union or Member State law should, within the limits of this Regulation, determine statistical content, control of access, specifications for the processing of personal data for statistical purposes and appropriate measures to safeguard the rights and freedoms of the data subject and for ensuring statistical confidentiality.

Statistical purposes mean any operation of collection and the processing of personal data necessary for statistical surveys or for the production of statistical results.

Those statistical results may further be used for different purposes, including a scientific research purpose.

The statistical purpose implies that the result of processing for statistical purposes is not personal data, but aggregate data, and that this result or the personal data are not used in support of measures or decisions regarding any particular natural person.