Navigation
GDPR > Betragtning 162
Download PDF

Betragtning 162

Recital 162

(162) Når personoplysninger behandles til statistiske formål, bør denne forordning finde anvendelse på denne behandling.

EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret bør inden for rammerne af denne forordning fastsætte statistisk indhold, adgangskontrol, præciseringer for behandling af personoplysninger til statistiske formål og passende foranstaltninger til at beskytte den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder og sikre statistisk fortrolighed.

Ved statistiske formål forstås enhver indsamling og behandlingen af personoplysninger, der er nødvendig for statistiske undersøgelser eller frembringelse af statistiske resultater.

Disse statistiske resultater kan videreanvendes til forskellige formål, herunder videnskabelige forskningsformål.

Det statistiske formål indebærer, at resultatet af behandling til statistiske formål ikke er personoplysninger, men aggregerede data, og at dette resultat eller personoplysningerne ikke anvendes til støtte for foranstaltninger eller afgørelser, der vedrører bestemte fysiske personer.

(162) Where personal data are processed for statistical purposes, this Regulation should apply to that processing.

Union or Member State law should, within the limits of this Regulation, determine statistical content, control of access, specifications for the processing of personal data for statistical purposes and appropriate measures to safeguard the rights and freedoms of the data subject and for ensuring statistical confidentiality.

Statistical purposes mean any operation of collection and the processing of personal data necessary for statistical surveys or for the production of statistical results.

Those statistical results may further be used for different purposes, including a scientific research purpose.

The statistical purpose implies that the result of processing for statistical purposes is not personal data, but aggregate data, and that this result or the personal data are not used in support of measures or decisions regarding any particular natural person.