Navigasjon
GDPR > Fortalepunkt 152
Last ned PDF

Fortalepunkt 152

Recital 152

152) Når denne forordning ikke harmoniserer administrative sanksjoner eller dersom det er nødvendig i andre tilfeller, f.

eks.

ved alvorlige overtredelser av denne forordning, bør medlemsstatene innføre et system som gjør det mulig å ilegge effektive, forholdsmessige og avskrekkende sanksjoner.

Sanksjonenes art, dvs.

om de er strafferettslige eller administrative, bør fastsettes i medlemsstatenes nasjonale rett.

(152) Where this Regulation does not harmonise administrative penalties or where necessary in other cases, for example in cases of serious infringements of this Regulation, Member States should implement a system which provides for effective, proportionate and dissuasive penalties.

The nature of such penalties, criminal or administrative, should be determined by Member State law.