Navigace
ONOOÚ (GDPR) > Bod odůvodnění 7
Stáhnout

Bod odůvodnění 7

Recital 7

(7) Tento vývoj vyžaduje pevný a soudržnější rámec pro ochranu osobních údajů v Unii, jenž by se opíral o důsledné vymáhání práva, a to s ohledem na nezbytnost nastolit důvěru, která umožní rozvoj digitální ekonomiky na celém vnitřním trhu.

Fyzické osoby by měly mít možnost kontrolovat své vlastní osobní údaje.

Měla by být posílena právní a praktická jistota fyzických osob, hospodářských subjektů a orgánů veřejné moci.

(7) Those developments require a strong and more coherent data protection framework in the Union, backed by strong enforcement, given the importance of creating the trust that will allow the digital economy to develop across the internal market.

Natural persons should have control of their own personal data.

Legal and practical certainty for natural persons, economic operators and public authorities should be enhanced.