Navigare
GDPR > Articolul 39. Sarcinile responsabilului cu protecția datelor
Descarcă PDF

Articolul 39 GDPR. Sarcinile responsabilului cu protecția datelor

Article 39 GDPR. Tasks of the data protection officer

(1) Responsabilul cu protecția datelor are cel puțin următoarele sarcini:

1. The data protection officer shall have at least the following tasks:

(a) informarea și consilierea operatorului, sau a persoanei împuternicite de operator, precum și a angajaților care se ocupă de prelucrare cu privire la obligațiile care le revin în temeiul prezentului regulament și al altor dispoziții de drept al Uniunii sau drept intern referitoare la protecția datelor;

(a) to inform and advise the controller or the processor and the employees who carry out processing of their obligations pursuant to this Regulation and to other Union or Member State data protection provisions;

Conexiuni

(b) monitorizarea respectării prezentului regulament, a altor dispoziții de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecția datelor și a politicilor operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea responsabilităților și acțiunile de sensibilizare și de formare a personalului implicat în operațiunile de prelucrare, precum și auditurile aferente;

(b) to monitor compliance with this Regulation, with other Union or Member State data protection provisions and with the policies of the controller or processor in relation to the protection of personal data, including the assignment of responsibilities, awareness-raising and training of staff involved in processing operations, and the related audits;

ISO 27701
Conexiuni

(c) furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecției datelor și monitorizarea funcționării acesteia, în conformitate cu articolul 35;

(c) to provide advice where requested as regards the data protection impact assessment and monitor its performance pursuant to Article 35;

Conexiuni

(d) cooperarea cu autoritatea de supraveghere;

(d) to cooperate with the supervisory authority;

(e) asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele legate de prelucrare, inclusiv consultarea prealabilă menționată la articolul 36, precum și, dacă este cazul, consultarea cu privire la orice altă chestiune.

(e) to act as the contact point for the supervisory authority on issues relating to processing, including the prior consultation referred to in Article 36, and to consult, where appropriate, with regard to any other matter.

Conexiuni

(2) În îndeplinirea sarcinilor sale, responsabilul cu protecția datelor ține seama în mod corespunzător de riscul asociat operațiunilor de prelucrare, luând în considerare natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării.

2. The data protection officer shall in the performance of his or her tasks have due regard to the risk associated with processing operations, taking into account the nature, scope, context and purposes of processing.

Conexiuni
Comentariu ISO 27701 Orientările & Case Law Lasa un comentariu
Comentariu

(EN) Article 39 lists the main (but not all) tasks that fall under the remit of the Data Protection Officer (DPO). Among them, there are three main functions (although DPO competences are not necessarily limited to them):

  1. Consulting (39.1a, c),
  2. Control / monitoring (39.1b),
  3. Relationship with the supervising authorities (39.1d, e).

1. The consulting function means that the DPO provides information and explanations about the GDPR and its compliance to the controller and processor as well as to the employees of the controller and processor who are involved in the processing of personal data. In particular the role of DPO is important in the context of Data Protection Impact Assessment (DPIA), because DPO advises and monitors its implementation according to Article 35 of the GDPR. WP29 recommends that the controller seeks the advice of the DPO, e.g. on the following issues:

  • whether or not to conduct a DPIA


pentru a accesa textul integral

ISO 27701

(EN) ISO/IEC 27701, adopted in 2019, added a requirement additional to ISO/IEC 27002, section 6.1.1.

Here is the relevant paragraph to article 39 GDPR:

6.3.1.1 Information security roles and responsibilities

Implementation guidance

The organization should designate a point of contact for use by the customer regarding the processing of PII. When the organization is a PII controller, designate a point of contact for PII principals regarding the processing of their PII (see 7.3.2).


pentru a accesa textul integral

Orientările & Case Law Lasa un comentariu
[js-disqus]